«Η Κασταλία στους Δελφούς» par M. Champeaux-Rousselot

Περίληψις «Η Κασταλία στους Δελφούς. Αποκάλυψη ενός χώρου και προεκτάσεις αυτού.»
διδακτορική διατριβή par Marguerite Champeaux-Rousselot, 01-06-2013

Ο χώρος της Κασταλίας στους Δελφούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κρήνη αλλά δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ολοκληρωμένης μελέτης και παραμένει σχετικώς άγνωστος. Η διδακτορική διατριβή «Η Κασταλία στους Δελφούς. Αποκάλυψη ενός χώρου και προεκτάσεις αυτού.» εξερευνά αυτές τις πτυχές.

Το πρώτο κεφάλαιο εξηγεί το γεωλογικό και υδρολογικό υπόβαθρο της περιοχής, το δεύτερο αναπαράγει τα υδάτινα συστήματα και επανασχεδιάζει, μέσω ανεκμετάλλευτων και αδημοσίευτων αρχαιολογικών στοιχείων, τις δύο πηγές καθώς και τα διπλής φύσεως υδραυλικά τους συστήματα, τα οποία επέτρεπαν την εναλλαγή της χρήσης του χώρου μεταξύ κρήνης και λουτρού. Το τρίτο κεφάλαιο βασίζεται σε μαρτυρίες (κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες, από το 1676) για να διασφαλίσει το πλαίσιο της αρχαιολογίας. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ( 4°)  ότι Έλληνες και Λατίνοι, μετεφρασμένοι με μεγαλύτερη ακρίβεια, περιγράφουν τον χώρο και τα βιώματα του : μέσω μεταφορών, μύθων, γεγονότων, αναδιαμορφώσεων και άλλων αρχαίων αντικειμένων, η Κασταλία αποκαλύπτεται πως κατείχε μία θέση ξεχωριστή, ευμετάβλητη και πολυσυζητημένη δίπλα στον ναό του Απόλλωνα, έντονα εναλλασσόμενη μεταξύ έλξης και απώθησης, και πως είχε υποφέρει από την Κασταλία της Αντιοχείας. Αφιερωμένο σε δύο συμβολικές αναπαραστάσεις, το πέμπτο κεφάλαιο καταδεικνύει το πως ένας τόπος, ακόμη και πολύ περιορισμένης εκτάσεως, μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή στον πολιτισμό ενός λαού : ο ομφαλός κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπήρχε στους Δελφούς χωρίς το φαράγγι της Κασταλίας, και όσον αφορά τα νερά, αυτή η μελέτη μας παροτρύνει να (επανά)θεωρήσουμε ορισμένες πτυχές τους με ένα βλέμμα λιγότερο ρωμαϊκό και λιγότερο ρομαντικό, ίσως πιο «ελληνικό».

Μία επιχειρηματoλογούσα εικονογραφία, αρχαία και σύγχρονη, κείμενα αδημοσίευτα, σχέδια και χάρτες, συμπληρώνουν αυτό το χωροχρονικό διεπιστημονικό πανόραμα· ένας τρόπος ανάλυσης των κειμένων και των αντικειμένων που, ελλείψει καλύτερης κατανόησης του χώρου, δεν είχαμε εκμεταλλευθεί πλήρως όλες του τις αρχαιολογικές δυνατότητες.

Λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά

Αρχαιότητα, ιστορία, ανθρωπολογία, λατρεία, γεωμορφολογία, μύθος, Περιηγητές, αρχιτεκτονική, υδραυλική, γεωεπιστήμες, Κασταλία, Δελφοί, πηγή, συντριβάνι, υδρολογία, υδραυλική, μεταφορά, ομφαλός, Φωκίδα, Καστρί,θρησκεία, υδραγωγεία, βαλβίδα, βάνες.

Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’École Pratique des Hautes Études,

soutenue le 1er juin 2013 à Paris

Sous la direction de M. le Professeur François de Polignac (EPHE)

Membres du Jury :

M. le Professeur Éric Fouache (Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi)

Mme le Professeur Stella Georgoudi (EPHE)

Mme le Professeur Anne Jacquemin (Université de Strasbourg)

M. le Professeur Jean-Marc Luce (Université de Toulouse II–Le Mirail)

M. le Professeur François de Polignac (EPHE)

M. le Professeur Denis Rousset (EPHE)

contact by this web-site, please.